nowe znaki- strefa ruchu Drukuj Email
Projekt
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY
oraz MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
z dnia .....................
zmieniające rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych
Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. − Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.3) zarządza się, co następuje:
§ 1. W rozporządzeniu Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1393 oraz z 2008 r. Nr 179, poz. 1104) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 58 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:
„6. Znak D-52 „strefa ruchu” oznacza wjazd do strefy ruchu. Znak D-53 „koniec strefy ruchu” oznacza wyjazd ze strefy ruchu.”;
2) w załączniku do rozporządzenia:
a) w części „ZNAKI DROGOWE PIONOWE”, w grupie „Znaki informacyjne” dodaje się pkt 67 i 68 w brzmieniu:
„67) D-52 „strefa ruchu”,
68) D-53 „koniec strefy ruchu”.”,
b) w części „ZNAKI DROGOWE PIONOWE”, w grupie „Znaki informacyjne” dodaje się rysunki D-52 i D-53:


§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 60 dni od dnia ogłoszenia.
MINISTER INFRASTRUKTURY
MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
w porozumieniu:
MINISTER OBRONY NARODOWEJ

 UZASADNIENIE
Projekt rozporządzenia zmieniający rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1393, z późn. zm.) stanowi wykonanie delegacji zawartej w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.).
Dotychczasowe przepisy rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych, nie zawierają przepisów określających znak drogowy „strefa ruchu”.
Celem projektowanych zmian jest wprowadzenie nowych znaków pionowych D-52 „strefa ruchu” i D-53 „koniec strefy ruchu” niezbędnych do ustanowienia strefy ruchu na drogach wewnętrznych. Ustanowienie tej strefy rozszerza zastosowanie przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym na obszar wyznaczonej tymi znakami strefy ruchu. Organy zarządzające ruchem w strefie ruchu, ustalając organizację ruchu na drogach wewnętrznych są zobowiązane do oznakowania strefy ruchu znakami: D-52 i D-53 oraz innymi znakami zgodnie z wymaganiami przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.) i jej przepisów wykonawczych.
Wejście w życie rozporządzenia przyczyni się do dalszej poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, a tym samym do uniknięcia znacznych kosztów społecznych i materialnych wynikających ze skutków ewentualnych wypadków.
Proponowana w projekcie rozporządzenia data jego wejścia w życie (60 dni od dnia ogłoszenia) wynika z potrzeby zastosowania okresu przygotowawczego dla wykonania oznakowania wprowadzanego niniejszym rozporządzeniem.
Przedłożony projekt rozporządzenia nie podlega notyfikacji, o której mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039, z późn. zm.).
Zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414) projekt rozporządzenia będzie udostępniony na stronach urzędowego informatora teleinformatycznego - Biuletynu Informacji Publicznej.
Rozwiązania zawarte w projekcie rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych są zgodne z prawem Unii Europejskiej.
P.S. od autora strony
W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.) wprowadzono niedawno szereg korekt.
O ile chodzi o "strefę ruchu" w Ustawie w art. 2 po pkt 16 dodano pkt 16a w brzmieniu:
„16a) strefa ruchu – obszar obejmujący co najmniej jedną drogę wewnętrzną, na który wjazdy i wyjazdy oznaczone są odpowiednimi znakami drogowymi;:"
Zmiany w związku ze "strefą ruchu" objęły również m.in.:
-ustawę z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2007 r. Nr 109, poz. 756, Nr 82, poz. 558, z 2008 r. Nr 141, poz. 888 oraz z 2009 r. Nr 190, poz. 1474)
-ustawę z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.6)
Wszystkie działania zmierzają do rozszerzenia zakresu obowiązywania ustawy– Prawo o ruchu drogowym także na nowo tworzone oznakowane strefy ruchu. W strefie ruchu przepisy ustawy będą miały zastosowanie w takim zakresie, jak na drodze publicznej.
Zgodnie z założeniami, przepisy ustawy co do zasady będą miały nadal ograniczone zastosowanie na tych drogach wewnętrznych, które będą usytuowane poza specjalnie oznakowanymi strefami ruchu i strefami zamieszkania.
 
خرید vpn خرید کریو خرید کریو دانلود فیلم خارجی دانلود آهنگ ایرانی دانلود فیلم خرید vpn دانلود فیلم خرید vpn خرید vpn خرید کریو Google