nowe znaki drogowe Drukuj Email

9 października 2008 r. zostało opublikowane rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Administracji i Spraw Wewnętrznych z dnia 23 września 2008 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 179, poz. 1104).

Rozporządzenie wprowadza:

  • specjalne oznakowania tuneli w odniesieniu do pojazdów przewożących towary niebezpieczne,
  • znaki drogowe informacyjne D-50 “zatoka” i D-51 “automatyczna kontrola prędkości”,
  • znak uzupełniający F-2a “granica państwa”, który informuje o przekroczeniu granicy Rzeczypospolitej Polskiej na wewnętrznej granicy Unii Europejskiej,
  • tabliczki do znaków drogowych T-1b, T-31, T-32, T-33.

T-1b
tabliczka wskazująca długość tunelu lub odcinek drogi do końca tunelu
T-31
tabliczka wskazująca kategorię tunelu
F-2a
granica państwa
D-50
zatoka
D-51
automatyczna kontrola prędkości
T-33
tabliczka wskazujaca umieszczenie w zatoce telefonu alarmowego i gaśnicy
T-32
tabliczka wskazująca odstęp od poprzedzającego pojazdu

Rozporządzenie zmienia rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Administracji i Spraw Wewnętrznych z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych. Zmiany przepisów zawarte w tym rozporządzeniu wdrażają przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2004/54/WE z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie minimalnych wymagań bezpieczeństwa dla tuneli w transeuropejskiej sieci drogowej (Dz. Urz. WE L 167 z 30.04.2004, str. 39; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 7, t. 8, str. 309).

W rozporządzeniu zmieniono brzmienie przepisów § 19, 23, 27, 41, 56, 60, 61 i 69 oraz dodano § 60a i § 60b, ujednolicono również stosowane nazewnictwo, zastępując sformułowanie materiały niebezpieczne pojęciem towary niebezpieczne, zdefiniowanym w ustawie z dnia z dnia 28 października 2002 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 199, poz. 1671, z późn. zm.).

Zgodnie z nowym brzmieniem przepisów rozporządzenia, przed tunelami wraz ze znakiem B-13a lub C-17 może być umieszczona tabliczka T-31 z literą B, C, D lub E, oznaczająca kategorię tunelu. Znak D-37 “tunel” będzie podawać bezpośrednio długość rzeczywistą tunelu w przypadku tuneli o długości przekraczającej 500 m. Informacja ta może być także podawana kierującemu poprzez umieszczenie pod znakiem D-37 odpowiedniej tabliczki T-1b z rzeczywistą długoscią tunelu. Natomiast w tunelu o długości przekraczającej 3000 m, upływ długości tunelu podawany będzie co 1000 m tabliczkami T-1b, umieszczanymi samodzielnie. W tunelach będzie umieszczany także nowy znak drogowy D-50 “zatoka” wprowadzany przepisami § 60a. Znak ten będzie informować kierujących pojazdami w tunelu o umiejscowieniu w nim zatoki.
Zatoka daje możliwość zatrzymania awaryjnego pojazdu w sposób zapewniający płynność ruchu innym jego uczestnikom. W zatoce mogą być umieszczane telefony alarmowe i gaśnice, o czym informuje umieszczona pod znakiem tabliczka nowego wzoru T-33.

Rozporządzenie wprowadza również znak drogowy D-51 “automatyczna kontrola prędkości”, dostosowując przepisy do wymagań Krajowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, dzięki wprowadzeniu systemu automatycznej kontroli prędkoęci. Nowy znak drogowy będzie informować o umiejscowieniu w danym miejscu drogi systemu automatycznego pomiaru i rejestracji prędkości jazdy.

W związku z objęciem Polski 21 grudnia 2007 r. Konwencją Wykonawczą Schengen, opisywane rozporzadzenie wprowadza nowy znak uzupełniający F-2a “granica państwa”, który informuje o przekroczeniu granicy Rzeczypospolitej Polskiej na wewnętrznej granicy Unii Europejskiej. Po zniesieniu kontroli granicznej na zachodnich i południowych granicach kraju dotychczas obowiązujący znak F-2 “przekraczanie granicy zabronione” nie może być stosowany na drogach na granicy RP. Znak F-2a “granica państwa” pozwoli na dostosowanie organizacji ruchu do nowych uwarunkowań na odcinkach dróg biegnących w ciągach transgranicznych.

Rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 60 dni od jego ogłoszenia (czyli już obowiązuje- przyp. autora).

 
خرید vpn خرید کریو خرید کریو دانلود فیلم خارجی دانلود آهنگ ایرانی دانلود فیلم خرید vpn دانلود فیلم خرید vpn خرید vpn خرید کریو Google