wiek XIX1909 1926 1938 1939 1943 1946 1955 1956 1959 1962 1968 1980


rok 1909 Drukuj Email

ojawienie się automobilu, spowodowało znaczny wzrost ruchu międzynarodowego, co znalazło swój wyraz w podpisanej w Paryżu 11 października 1909 roku Konwencji Dotyczącej Ruchu Samochodowego. Jeden z załączników tej Konwencji ustala wzory czterech znaków drogowych, Zupełnie odmiennie od obecnie stosowanych: ich tarcze były okrągłe, których znaczenie wskazuje ich ostrzegawczy charakter; barwy niebieskiej, bez obrzeża, symbole zaś były białe.
Znaki oznaczały kolejno: przekop, zakręt, przejście przez tor i skrzyżowanie dróg.
Ponadto Konwencja przewidywała znak zwracający uwagę na urząd celny oraz znak ostrzegający o rogatkach drogowych.
A oto wypis najważniejszych unormowań zawartych w paryskim porozumieniu:
„Prawo do ruchu międzynarodowego posiada tylko samochód uznany za odpowiedni przez właściwe władze lub towarzystwo do tego upoważnione (kluby samochodowe). W tym celu samochód zostaje zbadany, co do następujących warunków:

1.Budowa samochodu a w szczególności silnika i przewodów benzynowych, powinna być trwała, zabezpieczająca przed pożarem i wybuchem materiałów pędnych. Samochód nie powinien straszyć koni ani innych zwierząt nie powinien stanowić niebezpieczeństwa dla ruchu, ani też wydawać zbyt dużo pary lub dymu.
2.Samochód powinien posiadać:
 a)ster, dający możność kierowania w obie strony, w prawo i w lewo,
 b)dwa hamulce, niezależnie od siebie z odpowiednią siłą działające; jeden z nich powinien działać pewnie na koła lub też złączone z nimi bezpośrednio tarcze lub obręcze;
 c)urządzenie, które by umożliwiało zatrzymanie samochodu na wielkich spadzistościach podczas toczenia się tegoż wstecz (wspornik lub zapadka), o ile jeden z hamulców nie czyni zadość tym wymaganiom. Samochód, który waży więcej niż 350 kg, powinien posiadać urządzenie umożliwiające kierowcy jazdę wstecz za pomocą przeniesienia działającego na silnik.
3.Ster powinien być tak zbudowany, aby można było kierować samochodem, nie przestając obserwować drogi.
4.Każdy samochód powinien posiadać w miejscu widocznym tablicę, zawierającą następujące dane: firmę wyrobu samochodu, nr podwozia, siłę motoru w KP, ilość, skok i wiercenie cylindrów oraz ciężar samochodu bez ładunku. Kierowca powinien posiadać biegłość w prowadzeniu samochodu gwarantującą dostatecznie bezpieczeństwo publiczne.

 
 Konwencja strona tytułowaannexe "C"annexe
"D"
litografia zamieszczona w leksykonie Meyers'a

Na prowadzenie samochodu potrzeba mieć pozwolenie wydane przez władzę lub upoważnione Towarzystwo, wydane po należytym stwierdzeniu zdolności kierowania i obsługi samochodu. Jako dowód, że samochód dany odpowiada powyżej wymienionym warunkom, oraz że kierujący nim posiada umiejętność kierowania samochodem w należytym stopniu, wydawane są: Międzynarodowe Świadectwa Drogowe. Świadectwa te wydają odnośne władze lub kluby automobilowe do tego upoważnione. Dają one prawo jazdy we wszystkich państwach, które podpisały umowę międzynarodową, bez powtórnego badania samochodu i składania egzaminu szoferskiego. Świadectwa takie są ważne na rok, licząc od daty wydania i składają się z książeczki, w której znajduje się: fotografia właściciela samochodu i kierowcy, oraz krótki opis samochodu w języku francuskim. Pozwoleń takich nie wolno wydawać osobom poniżej lat 18. Każdy samochód wyjeżdżający za granice kraju posiadać winien:

1.Tablicę owalną z materiału mocnego (blacha) z tyłu umocowaną, długości 300 mm, a wysokości 180 mm, na której na białym tle winne być czarną farbą namalowane litery, oznaczające przynależność do danego kraju. Wysokość liter 100 mm, grubość pojedynczych linii 15 mm. Motocykl powinien posiadać z tyłu tablicę owalną długości 180 mm, a wysokości 120 mm; wysokość liter 80 mm, grubość pojedynczych linii 10 mm.
2.Numer krajowy z tyłu samochodu umocowany.
3.Sygnał ostrzegawczy.
4.Dwie latarnie z przodu oświetlające dostatecznie drogę: używanie latarń oślepiających w obrębie miast jest niedozwolone.
5.Latarnię z tyłu, obok lub ponad tablicą rozpoznawczą, umożliwiającą odczytanie numeru i znaku w nocy.

Automobilista przejeżdżający przez dany kraj powinien stosować się do przepisów o ruchu samochodów, obowiązujących w danym kraju. Przepisy te powinien doręczyć na żądanie Urząd Celny, który dany samochód do kraju przepuszcza.
Konwencja paryska wkłada na państwa podpisane obowiązek ustawienia na drogach znaków ostrzegających przed niebezpiecznymi częściami drogi a mianowicie przed silnymi zakrętami, przejazdami kolejowymi, zagłębieniami i skrzyżowaniami dróg. Znaki te wyglądają jak podane rysunki. Powinny one być ustawione na widocznym miejscu w takim oddaleniu w obu kierunkach przed przeszkodą, by samochód jadący dozwoloną maksymalną szybkością mógł wygodnie na czas zwolnić biegu.

SIGNAUX D'OBSTACLES
CASSIS
przekop
VIRAGE
zakręt
PASSAGE A NIVEAU
przejście przez tor
CROISEMENT
skrzyżowanie dróg
rogatki drogowe
(przerwa w komunikacji lub obowiązkowe wstrzymanie ruchu)

Załącznik „C” (annexe "C") Konwencji ustala symbole wyróżniające w ruchu międzynarodowym pojazdy zarejestrowane w państwach będących sygnatariuszami zawartej umowy.
W 1909 roku Polska pozostawała pod zaborami trzech okupantów i pozbawiona była państwowości. Stąd też przynależny symbol „P” (z uwagi na porządek alfabetyczny) otrzymała zamiast Polski- Portugalia. „PL- ka” została przydzielona Polsce w kolejnej Konwencji podpisanej w Paryżu 24 kwietnia 1926 roku.

 
W roku 1917 w szesnastym numerze czasopisma "Świat" ukazała się notatka o ustawieniu znaków drogowych w języku polskim. Na uwagę zasługuje fakt, iż tablica środkowa (z nazwą wsi) zaopatrzona jest w drogowskazy do sąsiednich miejscowości. Trzeba jednak stwierdzić, iż działania miały zasięg lokalny, a te opisane w notatce były podjęte przez Starostę Dunikowskiego w obwodzie Piotrkowskim (nota bene obie miejscowości obecnie nie są siedzibami Gmin). Pierwszą, podjętą na ziemiach polskich próbą stworzenia norm (KD) są przepisy wydane staraniem I-go galicyjskiego Zajazdu dla Automobilów w Przemyślu w roku 1907
I wojna światowa:
tablica stojąca przy drodze na froncie francuskim informująca o kierunku jazdy oraz podająca maksymalne szybkości poszczególnych typów pojazdów wojskowychmiasto Rethel we francuskim regionie Szampania- Ardeny podczas działań wojennych. Tablica drogowskazowa pokazująca kierunki między innymi do m. Rozoy, Amagne, Sedan (miejsca bitwy w wojnie francusko- pruskiej 1870 r.)  
 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna > Ostatnie >>

Strona 2 z 13
خرید vpn خرید کریو خرید کریو دانلود فیلم خارجی دانلود آهنگ ایرانی دانلود فیلم خرید vpn دانلود فیلم خرید vpn خرید vpn خرید کریو Google